Books in PDF

ІСМА НАН УКРАЇНИ.
НАСТУПНІ 10 РОКІВ
(2013 – 2022)

Упорядники:
доктор фіз.-мат. наук О.В. Сорокін, канд. техн. наук Ю.М. Дацько,
канд. техн. наук Л.І. Волошина, канд. техн. наук П.О. Стадник
  

ІСМА НАН УКРАЇНИ. НАСТУПНІ 10 РОКІВ (2013 – 2022) – Харків: «ІСМА», 2023. – 212 cтор.

ISBN 978-617-14-0160-0

У книзі наводиться інформація про діяльність, наукові результати і розвиток Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (ІСМА) в період з 2013 по 2022 роки на основі доповідей керівництва інституту різного рівня. Для читачів, що цікавляться історією розвитку науки в Україні і особливостями функціонування наукових установ в умовах кризи і недостатнього бюджетного фінансування.

Download PDF


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Практичні аспекти

Ю.А.Даниленко, О.Я.Юрчишин  

Даниленко Ю.А., Юрчишин О.Я. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. Практичні аспекти / Посібник під ред. Б.В. Гриньова – Харків: Вид-во . «ІСМА», 2023, 188 с.

ISBN 978-617-14-0123-5

Посібник рекомендовано для наукових співробітників, інженерно-технічних працівників наукових установ та промислових підприємств, викладачів університетів, аспірантів та студентів ВУЗів як джерело базових знань щодо набуття прав на результати наукових досліджень і подальшу їх комерціалізацію. Метою цього посібника є в доступній формі надати роз'яснення щодо правильного проведення патентно-кон'юнктурних досліджень, оформлення заявок на реєстрацію об'єктів права промислової власності та авторського права в Україні та можливості їх міжнародної реєстрації. Проаналізований досвід комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, створених в результаті здійснення наукових досліджень. Наведений у посібнику матеріал базується на сучасному стані українського законодавства відповідно до об’єктів авторського права та об'єктів промислової власності.

Download PDF


Стан та перспективи розвитку функціональних матеріалів для науки і техніки ® 

Поліфункціональні редокс-активні нанокристали ортованадатів рідкісноземельних елементів

С.Л. Єфімова, П.О. Максимчук, В.К. Клочков  

Поліфункціональні редокс-активні нанокристали ортованадатів рідкісноземельних елементів / С.Л. Єфімова, П.О. Максимчук, В.К. Клочков. - Харків. «ІСМА», 2023, 192 с.

ISBN 966-02-2555-5 (серія)
ISBN 978-617-14-0124-2

Монографію присвячено питанням створення наукових засад отримання багатофункціональних нанорозмірних матеріалів на базі ортованадатів рідкісноземельних елементів для потреб медицини, ветеринарії та фармації. Всебічно аналізуються проблеми, що пов’язані із застосуванням наноматеріалів в біомедичній сфері. Досліджено особливості структури та механізми формування люмінесцентних та редокс властивостей нанокристалів ортованадатів рідкісноземельних елементів. Розглянуто особливості створення комплексів «неорганічний нанокристал – органічна молекула» для ефективної генерації активних форм кисню. Запропоновано феноменологічний підхід до створення редокс активних наноматеріалів з контрольованими властивостями, зокрема, про- або антиоксидантною дією.


The monograph is devoted to the issue of obtaining the scientific basis for the creation of multifunctional nanoscale materials based on orthovanadates of rare earth elements for the needs of medicine, veterinary medicine and pharmacy. Problems related to the use of nanomaterials in the biomedical field are comprehensively analyzed. Peculiarities of the structure and mechanisms, which govern luminescent and redox properties of rare-earth orthovanadate nanocrystals have been studied. Features of creation of “inorganic nanocrystal - organic molecule” complexes for the efficient generation of reactive oxygen species are considered. A phenomenological approach to the creation of redox-active nanomaterials with controlled properties, in particular, pro- or antioxidant action, is proposed.

Download PDF


Стан та перспективи розвитку функціональних матеріалів для науки і техніки ® 

 

Дефектна структура, люмінесцентні властивості та антиоксидантна активність нанокристалів оксиду церію (CeO2-x)

В. В. Семінько, П.О. Максимчук  

Дефектна структура, люмінесцентні властивості та антиоксидантна активність нанокристалів оксиду церію (CeO2-x) / В. В. Семінько, П. О. Максимчук, - Харків. «ІСМА», 2022, 224 с.

ISBN 966-02-2555-5 (серія)
ISBN I978-617-14-0012-2

Нанокристали оксиду церію (CeO2-x) привертають увагу науковців завдяки низці унікальних фізичних та біологічних властивостей, що обумовлюють широке використання цих нанокристалів для каталізу та в якості біологічних антиоксидантів. Особливістю цих матеріалів є можливість співіснування в них іонів церію з різною валентністю (Ce4+ та Ce3+) та перемикання між цими валентностями при окисно-відновній взаємодії, а також їх здатність до накопичення та вивільнення кисню при зміні парціального тиску кисню у середовищі. В монографії наведено комплексне дослідження дефектної структури та процесів взаємодії з активними формами кисню (АФК) нанокристалів оксиду церію з використанням методів оптичної ( зокрема, люмінесцентної) спектроскопії та запропоновано шляхи керування люмінесцентними та антиоксидантними характеристиками зазначених нанокристалів.

Download PDF


МИКОЛА ЗАХАРОВИЧ ГАЛУНОВ.
Життєдіяльність, спогади, наукові праці

Меморіальний збірник присвячено відомому вченому в галузі радіолюмінесценції органічних конденсованих середовищ, професору Миколі Захаровичу Галунову (1951 – 2021рр.). Автори спогадів – його колеги та учні. До книги увійшли опис життєдіяльності М.З.Галунова, вибрані наукові статті і повна бібліографія праць ученого.
Для широкого кола наукових працівників, аспірантів і студентів, що цікавляться історією та розвитком вітчизняної науки.
 

Посилання для скачування в форматі PDF


Стан та перспективи розвитку функціональнихматеріалів для науки і техніки ® 

 

Сцинтиляційні кристали на основі твердих розчинів заміщення .

 

О.Ц. Сідлецький, Б.В. Гриньов  

 

Сцинтиляційні кристали на основі твердих розчинів заміщення – Харків: “ІСМА”, 2019. – 248 стр.

ISBN 966-02-2555-5 (серия) ISBN 978-966-02-8547-7

    У монографії представлено результати спільних досліджень науковців Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків) та Львівського національного університету імені Івана Франка, отримані завдяки проекту “Проведення фундаментальних досліджень щодо визначення властивостей нанодисперсних люмінесцентних матеріалів та механізмів їх еволюції під час комлектування в об’ємні зразки”, який виконували в рамках Державної цільової науково-технічної програми “Нанотехнології та наноматеріали” на 2010–2014 роки.

Download PDF

 

 РЕЛАКСАЦІЯ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗБУДЖЕНЬ У НАНОРОЗМІРНИХ МАТЕРІАЛАХ 

Гектін О.В., Волошиновський А.С., Заіченко О.С., Вістовський В.В., Малий Т.С., Жишкович А.В. 

 

Релаксація високоенергетичних збуджень у нанорозмірних матеріалах  – Харків: “ІСМА”, 2018.– 216 стр.

ISBN 966-02-2555-5 (серія)

ISBN  978-966-02-8547-7 

    

Монографія присвячена аналізу актуальної проблеми розробки нових люмінесцентних і сцинтиляційних матеріалів на основі використання властивостей мікро- та наночастинок. Основна ціль – з’ясування особливостей процесів випромінювальної релаксації енергії збудження у наночастинках, що мають різні механізми рекомбінаційної люмінесценції. Представлено результати досліджень процесів релаксації високоенергетичного збудження в наночастинках різного хімічного складу, що виявляють екситонну, остово-валентну та домішкову люмінесценцію. З’ясовано, що люмінесцентні властивості наночастинок суттєво залежать від їхніх розмірів. У випадку високоенергетичного збудження, окрім безвипромінювального розпаду збуджених станів унаслідок взаємодії з поверхневими дефектами, важливу роль у наночастинках малого розміру відіграють втрати енергії збудження на етапі міграції вільних носіїв заряду. Такі параметри, як довжина вільного пробігу електрона, довжина термалізації електрона, розміри частинок, виявилися визначальними для розуміння залежності інтенсивності рекомбінаційної люмінесценції в нанорозмірних сцинтиляторах. Для студентів, аспірантів, та наукових працівників, які спеціалізуються в галузі фізики твердого тіла, радіаційної фізики,  люмінесцентного матеріалознавства.

Завантажити PDF


 

Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники

Аспекты сцинтилляционной техники– Харьков: “ИСМА”, 2017.– 232 стр.

ISBN 966-02-2555-5 (серия)
ISBN 978-966-02-8238-4

Данный сборник статей продолжает тематику ранее изданных Институтом сцинтилляционных материалов книг по наиболее актуальным и современным тенденциям развития сцинтилляционных детекторов и материалов для их инженерии.  

Выделены четыре важных направления. Прежде всего, следует выделить тенденцию последних лет – стремление не столько к поиску новых сцинтилляционных материалов, сколько к совершенствованию уже известных и обладающих резервами к повышению их сцинтилляционной эффективности.  Уже имеющиеся технологии получения классических материалов  позволяют быстро и с малыми капитальными вложениями адаптировать такие новации к промышленному производству и быстрому внедрению в практику. Это автоматически спровоцировало новый толчок инженерии новых детекторов радиации, прежде всего в области детектирования нейтронов. Современные детекторы развиваются как за счет совершенствования собственно материалов, так и фотоприемников. Адаптация к инженерии детекторов кремниевых ФЭУ без сомнения формирует новую эпоху в детектировании радиации. Этому посвящен второй раздел книги. 

Третий раздел сборника посвящен традиционному научному направлению – исследованиям физических процессов при поглощении энергии различных ионизирующих частиц. Именно такого рода данные позволяют сделать сцинтилляционную физику все более и более предсказуемой, сформировать новые тренды в сцинтилляционном материаловедении.

Многообразие применений детекторов радиации заставляет уделять все больше внимания методологическим аспектам регистрации излучений. Возможность получения разных параметров сцинтиллятора в зависимости от методологии измерения требует особого внимания к метрологическим аспектам сцинтилляционных измерений. Этот раздел появился впервые в истории сборников ИСМА, что отражает серьезность данного направления деятельности.

Надеемся, что данный сборник даст не только множество полезной информации, но позволит увидеть взаимосвязь между различными тенденциями детектирования радиации. 

 

Загрузить PDF

 


 

Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники

Физика сцинтилляторов. Материалы, методы, аппаратура – Харьков: “ИСМА”, 2015.– 270 стр.

ISBN 966-02-2555-5 (серия)
ISBN 978-966-02-7602-4

В книге представлены материалы четвертой конференции ­ИСМАРТ 2014 (“Инженерия сцинтилляционных материалов и радиационные технологии http://inp.bsu.by/ismart2014/) посвященная развитию современных методов сцинтилляционного материаловедения и сцинтилляционной физики в целом. Книга будет интересна и полезна как ученым, работающим в данных направлениях науки и техники, так и для аспирантов, студентов соответствующих специальностей.

 

Загрузить PDF

 


 

Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники

Нетрадиционные приемы в анализе функциональных материалов и объектов окружающей среды.

Экспериан­дова Л.П.

–Харьков: “ИСМА”, 2011. – 252 с.

ISBN 966-02-2555-5 (серия)

ISBN 978-966-02-6079-5

 

 

Книга предназначена для химиков-аналитиков, работающих в научно-исследовательских и заводских лабораториях и ВУЗах, а также для преподавателей и студентов химических специальностей.

 

Табл.: 52, ил.: 75, Библиогр.: 494 назв.

 

Загрузить PDF

 

 
Scintillator Crystals, Radiation Detectors & Instruments on Their Base

B.Grynyov, V.Ryzhikov, Jong Kyung Kim, Moosung Jae

Editor V.Ryzhikov

Ukraine – Kharkiv – 2004

 

Download PDF