Funct. Mater. 2014; 21 (3): 352-355.

http://dx.doi.org/10.15407/fm21.03.352

Alpha-, beta-, gamma-radiometric measurements using semiconductor detectors

A.N.Grigoryev[1], A.V.Sakun[1], V.V.Marushchenko[1], Z.V.Bilyk[1], Yu.V.Litvinov[1], O.Yu.Chernyavsky[1], E.Voronkin[2]

[1] Military Training Department of National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", G.S.Skovoroda Kharkov National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine
[2] Institute for Scintillation Materials, STC "Institute for Single Crystals", National Academy of Sciences of Ukraine, 60 Lenin Ave., 61001 Kharkiv, Ukraine

Abstract: 

Referring to shortcomings of modern radiation detection and monitoring devices, an operable prototype of the device for determination of the gamma radiation exposure dose rate within the range from 10 μ R/h to 1000 R/h, with the energy γ -radiation sensitivity range from 50 keV to 3 MeV, has been offered. The prototype is able to register the α-radiation and β-radiation flux density. The device operates using two detection units and a two-channel counting unit. Registration of the exposure dose rate is provided by using CdTe detector, and registration of the α-radiation and β-radiation flux density is provided by using Si detector.

References: 

1. I.Y.Chernyavskij, V.V.Maruschenko, I.M. Martynuk, Vijskova Dozymetriya, NTU "HPI", Kharkiv, 2011 [in Ukraine].

2. E.F.Voronkin, L.V.Atroshchenko, S.N.Galkin et al., Functional Materials, 11, 612 (2004).

3. L.B.Bedenko, O.M.Arsenyeva, O.M.Grigoryev, M.G.Stervoyedov, Spektrometer gamma-Vyprominuvannya na Bazi Tellurid-kadmiyevyh Detektoriv, Zbirnyk naukovyh prats "Systemy obrobky informatsii", vyp. 5 (45), HUPS, H, 2005 [in Ukraine].

4. A.N.Grigoryev, A.G.Kareev, T.A.Jadan, Primenenije Poluprovodnikovyh Detektorov dlya Registratsii Elektromagnitnyh i Korpuskulyarnyh Izluthenij v Polyevyh Uslovijah, Zbirnyk naukovyh prats "Systemy obrobky informatsii", vyp.15, HVU, Kharkiv, 2001 [in Ukraine].

5. M.R.Squillante, G.Entine, Nucl. Instr. and Meth. Phys. Res., A 380, 160 (1996).

6. N.I. Beletskij, A.A. Zaharchenko, V.E. Kutnij, et.al, Temperaturnaya zavisimost soprotivleniya detektorov iz CdTe i CdZNTe, Visnyk HNU, Kharkiv, vyp. 544, 155, 2002 [in Ukraine].

7. A.I. Abramov, J.A. Kazanskij, E.S. Matusevich, Osnovy Eksperimentalnyh Metodov Yuadernoj Fiziki, Atomizdat, M, 1970 [in Russian].

Current number: