Вы здесь

Funct. Mater. 2018; 25 (2): 342-347.

doi:https://doi.org/10.15407/fm25.02.342

The modeling of the composition and properties of functional materials based on polytetrafluoroethylene

K.V.Berladir, T.P.Hovorun, O.A.Bilous, S.V.Baranova

Sumy State University, str. Rimsky-Korsakov, 2, 40007 Sumy, Ukraine

Abstract: 

Design and creation of new structures of three-component antifriction composite materials are based on the researches modeling their behavior in the conditions of tension. In the presented models the uniform approach based on the variation principles of mechanics of a solid body and allowing formulating boundary value problems in the form of a condition of minimality of functionality is used. The multifactoriality of the dependence of wear of a composite on its elasticity, viscoplasticity and durability is considered. Macroscopic characteristics of composite material are directly connected with its structure which is characterized by spatial distribution of components and their properties.

Keywords: 
polytetrafluoroethylene, three-component composite material, structure, elasticity, plasticity, strength.
References: 

1. A.A.Berlyn, Polymernye kompozytsyonnye materyaly: struktura, svoystva, ekhnolohyya, Professiya, Saint Petersburg (2011) [in Russian].

2. K.V.Berladir, T.P. Hovorun, V.A. Sviderskiy, P.V. Rudenko, M.V. Vyshehorodtseva, J. Nano- Electron. Phys., 8(1), 01033-1 (2016).

3. A.Asadi, M.Miller, R.J. Moon, K.Kalaitzidou, Express Polym. Lett., 10, 587 (2016). https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2016.54

4. M.Yu.Zadorozhnyy, L.K.Olyfyrov, O.V. Bermesheva, V.Yu.Zadorozhnyy, Sovremennye problemy nauki i obrazovania, 6, 83 (2012) [in Russian].

5. M.Yu.Zadorozhnyy, S.N.Klyamkin, D.V.Strugova, L.K.Olifirov, G.S.Milovzorov, S.D.Kaloshkin, V.Yu. Zadorozhnyy, Int. J. Energy Res., 40, 273 (2016). https://doi.org/10.1002/er.3461

6. S.V.Hnedenkov, S.L.Synebryukhov, D.V.Mashtalyar, Y.M. Ymshynetskyy, K.V.Nadaraya, D.P.Kyryukhyn, V.M.Buznyk, Novosty Materialoved. Nauka i tekhnyka, 2, 32 (2015)

7. S.V.Hnedenkov, S.L.Synebryukhov, D.V.Mashtalyar, V.M.Buznyk, A.M.Emel'yanenko, L.B.Boynovych, Fizikokhimiya Poverkhnosti i Zashchita Materyalov, 47(1), 86 (2011).

8. V.S.Rudnev, A.A.Vaganov-Vilkins, T.P.Yarovaya, A.D.Pavlov, Surf. Coat. Techn., 307, 1249 (2016). https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2016.07.035

9. S.A.Fyrstov, V.F.Horban', E.P.Pechkovskyy, Materyaly XLVI Mezhd. konf. Aktual'nye problemy prochnosty, Vytebsk (2007).

10. H.O.Sirenko, L.V.Bazyuk, A.F.Budnyk, S.P.Shapovalov, Fiz. Khim. Tverd. Tila, 12, 727 (2011) .

11. V.V.Dudukalenko, Vestnyk CHHPU ym. Y.YA.Yakovleva. Seriya: Mekhan. predel'nogo sostoyaniya, 2(10), 25 (2011).

12. V.Y.Kolesnykov, V.V.Bardushkyn, A.V.Lapytskyy, A.P.Sychev, V.B.Yakovlev, Vest. Yuzhn. Nauch.Tsentra RAN, 6(1), 5 (2010).

13. V.L.Berdichevsky, Variational Principles of Continuum Mechanics. Interaction of Mechanics and Mathematics. I. Fundamentals, Springer (2009).

14. K.V.Berladir, O.A.Budnyk, K.O.Dyadyura, V.A.Sviderskyy, P.V.Rudenko, S.P.Shapovalov, V.B.Yuskayev, Naukovi osnovy rozrobky polimernykh kompozytsiynykh materialiv trybotekhnichnoho pryznachennya na osnovi politetraftoretylenu, Sumy State University, Sumy (2017) [in Ukraine]

.

Current number: