Funct. Mater. 2021; 28 1: 170-177.

doi:https://doi.org/10.15407/fm28.01.170

Development of alloy resistant in conditions of abrasive wear

T.P.Hovorun1, K.V.Berladir1, O.A.Bilous1, O.I.Lyubich1, S.I.Vorobiov2

1Sumy State University, 2 Rymskogo-Korsakova Str., 40007 Sumy, Ukraine 2Institute of Physics, P.J.Safarik University in Kosice, 2 Srobarova Str., 04154 Kosice, Slovakia

Abstract: 

Using the method of mathematical planning of the experiment, the composition of surfacing metal containing carbon, titanium, and yttrium was developed, and the calculation of the components of flux-cored wire for surfacing products operating under conditions of abrasive wear was carried out. The influence of elemental composition on wear resistance of surfacing metal with different constant contents of elements for the optimal composition was investigated. The optimal composition of the alloy for surfacing was determined.

Keywords: 
wear resistance, surfacing metal, flux-cored wire, mathematical modeling, optimal composition, charge, component.
References: 
1. T.P.Hovorun, O.V.Pylypenko, K.V.Berladir et al., Functional Materials, 26, 548 (2019).
 
2. A.V.Paustovsky, V.G.Khristov, V.E.Sheludko et al., Functional Materials, 26, 212 (2019).
https://doi.org/10.15407/fm26.01.212
 
3. N.A.Harchenko, V.G.Hignjak, T.P.Hovorun, A.I.Degula, J. Nano-Electron. Phys., 6, 04021-1 (2014).
 
4. T.P.Hovorun, O.V.Pylypenko, M.V.Hovorun, K.O.Dyadyura, J. Nano-Electron. Phys., 9, 02026-1 (2017).
https://doi.org/10.21272/jnep.9(2).02026
 
5. G.I.Semchuk, A.A.Dudnikov, Eastern Eur. J. Adv.Techn., 65, 67 (2013).
 
6. I.Yu.Posypayko, O.V.Sotsenko, Metal Casting Ukraine, 212, 32 (2011).
 
7. V.V.Aulin, V.M.Bobritsky, Probl. Tribol., 2, 107 (2004).
 
8. A.A.Afanasyev, Povysheniye Kachestva Poverkhnostey Detaley Mashin., BGTU, Belgorod (2007) [in Russian].
 
9. Yu.A.Vasenko, D.A.Demin, in: Information Technology: Science, Technology, Education, Health: Abstr.XX Intern. Sci. Pract. Conf. May 15-17 (2012), p.10.
 
10. T.P.Govorun, E.A.Belous, A.I.Lyubich, Metal Sci. Heat Treatment, 59, 675 (2018).
https://doi.org/10.1007/s11041-018-0210-9
 
11. A.A.Gualco, C.Marin, H.Svoboda, E.Surian, Proc. Mater. Sci., 8, 934 (2015).
https://doi.org/10.1016/j.mspro.2015.04.154
 
12. J.Guo, Y.Feng, L.Liu, X.Xing, Wear, 358-359, 137 (2016).
https://doi.org/10.1016/j.wear.2016.03.033
 
13. A.I.Degula, T.P.Govorun, N.A.Kharchenko et al., Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, 1461 (2016).
https://doi.org/10.15407/mfint.37.11.1461
 
14. M.Messaadi, F.Kapsa, Tribology Intern., 100, 380 (2016).
https://doi.org/10.1016/j.triboint.2016.04.010
 
15. S.M.Popov, D.A.Antonyuk, V.V.Netrebko, Trybolohichni ta Materialoznavchi Aspekty Ruynuvannya Staley i Splaviv pry Znoshuvanni. ZNTU, Vyd-vo VAT Motor Sich, Zaporizhzhya (2010) [in Ukrainian].
 
16. T.P.Govorun, A.I.Lyubich, Welding Intern,, 30, 452 (2016).
https://doi.org/10.1080/09507116.2015.1093805
 
17. L.S.Livshits, A.N.Khakimov, Metallovedeniye Svarki i Termicheskaya Obrabotka Svarnykh Soyedineniy, Mashinostroyeniye, Moscow (1989) [in Russian].
 
18. K.Vdovin, S.Nefedyev, A.N.Emelyushin, Metal Sci. Heat Treatm., 59, 1 (2017).
https://doi.org/10.1007/s11041-017-0147-4
 
19. P.Michaud, D.Delagnes, P.Lamesle et al., Acta Mater. Elsevier, 55, 4877 (2007).
https://doi.org/10.1016/j.actamat.2007.05.004
 
20. J.Yoo, K.Han, Y.Park, C.Lee, Mater. Chem. Phys., 148, 499 (2014).
https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2014.08.053
 
21. V.N.Kalyanov, Avtomaticheskaya Svarka, 12, 59 (2004).
 
22. A.I.Lyubich, T.P.Govorun, S.V.Marchenko, I.O.Varukha, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 35, 645 (2013).
 
23. L.S.Livshits, N.A.Grinberg, E.Ye.Kurkumelli, Osnovy Legirovaniya Naplavlennogo Metalla, Mashinostroyeniye, Moscow (1969) [in Russian].
 
24. R.Ahamad, M.Asmael, N.Shahizan, Key Engin. Mater., 740, 81 (2017).
https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.740.81
 
25. G.N.Kocheva, M.I.Razikov, Svarochnoye Proizvodstvo, 8, 34 (1968).
 
26. T.P.Govorun, A.I.Lyubich, Chem. Petroleum Engin., 52, 502 (2016).
https://doi.org/10.1007/s10556-016-0222-5
 
27. G.V.Orlik, N.V.Kabernik, A.G.Orlik, Mechan. Engin. Computer Sci., 4, 1 (2012).
 
28. A.D.AdeyeyeI, F.A.Oyawale, J. Brazilian Soc. Mech. Sci. Eng. 30, 319 (2008).
https://doi.org/10.1590/S1678-58782008000400008
 

Current number: